المحاسن‏

« المحاسن»، به زبان عربى، تأليف ابو جعفر، احمد بن محمد بن خالد برقى، متوفاى 274 يا 280 ق، است. ...

مجموعه ی گزیده متون حدیثی توسط معاونت فرهنگی دارالحدیث منتشر شد

به همت مدیریت تدوین متون معاونت فرهنگی و هنری مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، مجموعه گزیده متون حدیثی با هدف شناساندن ...

گزیده « المحاسن » منتشر شد

گزیده کتاب « المحاسن »، تألیف احمد بن محمد بن خالد برقی، توسط مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث منتشر شد.