هنگام عیادت

پرسش :

در رویارو شدن با بیمار، چه کارهایی را نباید انجام داد؟پاسخ :

اگر کسی از شما، برادر خویش را گرفتار بلایی ببیند، خداوند عزیز و جلیل را [بر سلامت خویش] بستاید، و البته این حمد گفتن را به گوش بیمار نرساند.[1]

گرفتارشدگان به بلا را کمتر تماشا کنید و بر آنان، وارد نشوید و چون با آنان برخورد کردید، راه رفتن خویش را تندتر کنید تا آنچه [به آنها] رسیده است، به شما نرسد.[2]

به گرفتارشدگان بلا و جذامیان، نگاه پیوسته نیفکنید؛ زیرا این کار، آنان را اندوهگین می کند.[3]


[1] ذیل تاریخ بغداد، إبن النجّار، ج 18، ص 222، ح 795؛ کنز العمّال، ج 2، ص 142، ح 3510 (از پیامبر خدا(ص)).

[2] طبّ الأئمّة، ابنی بسطام، ص 106؛ بحار الأنوار، ج 62، ص 213، ح 9 (از پیامبر خدا(ص)).

[3] طبّ الأئمّة، ابنی بسطام، ص 106؛ مشکاة الأنوار، ص 67، ح 102؛ بحار الأنوار، ج 75، ص 16، ح 11 (از پیامبر خدا(ص)). پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت