بخشش و ايثار حضرت فاطمه(س)

پرسش :

بخشش و ايثار حضرت فاطمه(س) چگونه بود؟پاسخ :

ايثار يكى از والاترين ويژگى هاى اخلاقى است. ايثارگر با گذر از خود و ابراز نوع دوستى، به قلّه مكارم اخلاقى دست مى يابد. اين صفت برجسته اخلاقى در زندگى حضرت فاطمه(ع) به كمال، موجود است. وى همه زندگى و جوانى اش را در راه خدمت به پدر و همسر و فرزندانش فدا كرد. در يك جا مال را بخشيد و در جايى ديگر جان را ايثار كرد. در جنگ خندق، لقمه نان خود و فرزندانش را براى پدرى برد كه سه روز بى غذا مانده بود.[۱] در جايى و روزگارى ديگر سه روز پياپى افطار خود را به مسكين، يتيم و اسير بخشيد[۲]. و در شبى شگفت، غذاى خود و فرزندان خردسالش را خوراك مهمانى كرد كه به آنان پناه آورده بود[۳]. در واقعه اى ديگر، درهم هاى اندوخته براى خريد آرد را به سفارش اميرمؤمنان عليه السلام به فقيرى صدقه داد[۴] كه به سفارش و حواله همسرش، به در خانه او آمده بود. گاه كه فقير بيشتر مى طلبيد، بيشتر مى بخشيد. در يك گزارش تاريخى آمده است كه چون پوستين زير پايش و نيز زيرانداز خواب حسنين را به فقير بخشيد و او بيشتر خواست، گردن بندى را كه به او هديه داده بودند، از گردن باز كرد و بدو بخشيد[۵]. همچنين در گزارش هاى تاريخى آمده است كه در آمد سالانه قابل توجه فدك به نيازمندان داده مى شود[۶]. فاطمه(ع) جان خويش را نيز ايثار كرد و در عرصه دفاع از حق و ولايت، تا پاى جان دادن ايستاد.

 

[۱] . عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج ۲ ص ۴۰ ح ۱۲۳ .

[۲] . ر . ك : ص ۵۰ ح ۱۰ .

[۳] . ر . ك : ص ۶۵ ح ۱۷ و الأمالى ، طوسى : ص ۱۸۵ ح ۳۰۹ .

[۴] . ر . ك : كنز العمّال : ج ۶ ص ۵۷۳ ح ۱۶۹۷۶ .

[۵] . بشارة المصطفى : ص ۱۳۷ ح۱۴ .

[۶] . ر . ك : ص ۵۶۸ پژوهشى درباره فدك . نيز ، ر . ك : المناقب ، ابن شهرآشوب : ج ۱ ص ۱۴۲ وكشف المحجّة : ص ۱۸۲ والخرائج والجرائح : ج ۱ ص ۱۱۳ . پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت