دعای حضرت فاطمه(س)

پرسش :

حضرت فاطمه(س) چگونه به دعا اهمیت می داد؟پاسخ :

آدمى در دعا، پيوندش را با خداوند خويش استوارتر مى كند و عجز و نياز خود و بى نيازى و امداد الهى را به ياد مى آورد. از اين رو، در آيات و روايات فراوانى به آن توصيه شده و پيشوايان ما دعا را مغز و جوهره عبادت خوانده اند.[۱]

حضرت فاطمه(ع) در اين عرصه نيز بسى كوشا بوده است. منابع روایی، دعاهاى پرشمار و متنوع آن حضرت را براى ما نقل كرده اند. برخى از اين گزارش ها، نشان مى دهند كه بسيارى از دعاها، نتيجه تعليم پيامبر اكرم(ص) به حضرت فاطمه(ع) بوده اند.[۲]دعاهاى گزارش شده، گستره وسيعى از زندگى را در بر مى گيرند. دعا در هر بامداد و شامگاه[۳]، دعا هنگام خوابيدن، دعاى مخصوص در هر يك از روزهاى هفته[۴]بويژه جمعه[۵]، دعا هنگام رؤيت هلال ماه[۶]، دعا هنگام ورود به مسجد و خروج از آن[۷]، دعا براى اداى دين و رفع فقر[۸]بى خوابى[۹]، بلا[۱۰]و.... يكى از دعاهاى شايان توجه حضرت زهرا(ع)، دعاى ايشان براى آراسته شدن به مكارم اخلاقى[۱۱]و دورى گزيدن از آلودگى هاى اخلاقى[۱۲]است.

نكته قابل توجه ديگر، دعاى حضرت فاطمه(ع) براى ديگران است كه نشانگر روح بزرگ و نوع دوستى آن بانوى گرامى است. روايت فرزند بزرگوارش، امام حسن مجتبى(ع) در اين باره خواندنى است. همان واقعه اى كه منجر به صدور حديث مشهور «الجارُ ثُمَّ الدّارُ» شده است.[۱۳]


[۱]. ر . ك : نهج الدعاء : ص ۳۷ باب يكم/ مغز عبادت .

[۲]. ر . ك : ص ۳۹۹ ح ۲۹۱ و ص ۴۰۹ ح ۳۰۰ وص ۴۱۱ ح ۳۰۳ و ص ۴۱۵ ح ۳۰۸ و ص ۴۱۷ ـ ۴۳۳ ح ۳۱۰ ـ ۳۲۰ .

[۳]. ر . ك : ص ۳۹۹ ح ۲۹۱ . ۴ . ر . ك : ص ۴۰۷ دعاى هنگام خواب .

[۴]. ر . ك : ص ۴۰۱ ـ ۴۰۵ ح ۲۹۲ ـ ۲۹۸ .

[۵]. ر . ك : ص ۴۰۹ (لحظه اجابت دعا در روز جمعه) .

[۶]. ر . ك : ص ۳۹۹ ح ۲۹۰ .

[۷]. ر . ك : ص ۴۱۱ (دعاى ورود به مسجد و بيرون آمدن از آن) .

[۸]. ر . ك : ص ۴۱۷ (دعا براى پرداخت بدهكارى و رهايى از فقر) .

[۹]. ر . ك : ص ۴۲۱ ح ۳۱۳ .

[۱۰]. ر . ك : ص ۴۳۳ ح ۳۲۰ .

[۱۱]. ر . ك : ص ۴۱۵ ح ۳۰۷ .

[۱۲]. ر . ك : ص ۴۱۷ ح ۳۰۹ .

[۱۳]. ر . ك : ص ۳۹۷ ح ۲۸۸ .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت