تعداد بازدید : 16922

احادیثی در مورد اخلاق نيك و برخورد با ديگران

پرسش:
چند حديث در مورد اخلاق نيك و برخورد با ديگران ذكر نماييد.
پاسخ:
۱ـ رسول خدا(ص) مي فرمايند: "برترين شما نيكوكارترين شما از نظر اخلاق است. آنان كه خود را آماده خدمت كرده و با ديگران با الفت و محبّت زندگي مي كنند".
۲ـ امام حسن مجتبي(ع) فرمود: "بدرستي كه بهترين خوبي ها اخلاق نيكو است".
۳ـ امام باقر(ع): "كاملترين مردم از لحاظ ايمان خوش خُلق ترين آن ها است".
۴ـ امام صادق(ع): "چهار چيز در هر كه باشد ايمانش كامل است و اگر سرتاپايش گناه باشد، نقصي به او نرساند و آنها: راستگويي، ردّ امانت، حيا و حُسن خلق است".
۵ـ رسول خدا(ص): "بيشترين چيزي كه امتم را به بهشت مي برد، تقواي خدا و حُسن خلق است".
۶ـ امام صادق(ع): "خدا ثوابي را كه به حُسن خلق بنده مي دهد مانند ثواب كسي است كه هر صبح و شام در راه خدا جهاد كند".
۷ـ رسول خدا(ص): "اي پسران عبدالمطلب! شما نتوانيد با اموال خود به همة مردم گشايش دهيد، پس با چهرة باز و خوشرويي با آن ها برخورد كنيد".
۸ـ رسول خدا(ص) : "خوشرويي كينة دل را مي برد".
۹ـ از امام صادق(ع) سؤال شد: اندازة حُسن خُلق چيست؟ فرمود: "اين كه فروتني كني و خوش سخن باشي و با برادرت با خوشرويي برخورد كني".
۱۰ـ در مورد گشاده رويي حضرت علي(ع) مي فرمايد: "شادي مؤمن در چهره اش نمايان مي باشد و اندوه او در قلبش پنهان است".
۱۱ـ در مورد بذله گويي و مزاح امام صادق(ع) فرمود: "هيچ مؤمني نيست جز اين كه در او "دُعابه" است". عرض كردم: دُعابه چيست؟ فرمود: "مزاح".

احادیث بیشتر را در موضوعات فوق در پایگاه حدیث نت بخش حدیث و زندگی ببینید: http://www.hadith.net/n۷۶.html