تالار مطالعه>كتاب خانه>تربيت جنسي از منظر قرآن و حديث

15
تربيت جنسي از منظر قرآن و حديث

وضع ارتباط موزونىِ اين بخش در زن و مرد نيز متفاوت است. تحقيقات انجام شده ، نشان مى دهند كه براى ادراك كلام، مكانيسم (ساز و كار)هاى عصبى خاصّى وجود دارند كه در مغز دختران ، بيشتر از مغز پسران ، همسال آنها رشد مى كند و تمايز نيم كره چپ براى كنش هاى كلامى در دختران ، سريع تر انجام مى گيرد و در پسران ، اين تمايزْ كمتر است.
همراه با رشد مغز، دو نيم كره آن ، به صورت فزاينده اى از لحاظ توانايى هاى گوناگون ، تخصّصى تر مى شوند: نيم كره چپ براى مهارت هاى كلامى و نيم كره راست براى توانايى هاى فضايى و هندسى. شواهد ، حاكى از آن است كه درجه جانبى شدن مغز و نيز سرعت رشد دو نيم كره مغز ، در دختران و پسران ، يكسان نيست (در ميان دختران ، نيم كره چپ، و در ميان پسران ، نيم كره راست ، سريع تر رشد مى كند). به نظر مى رسد كه در زنان (در مقايسه با مردان)، توانايى هاى كلامى و فضايى ، بيشتر به ميزان مساوى بين دو نيم كره مغز ، توزيع شده باشد. ۱
در مورد تفاوت هاى روان شناختى زن و مرد ، در بين روان شناسان ، نظر واحدى وجود ندارد و حتّى برخى از آنان با تحقيقات جديد ، به اين نتيجه رسيده اند كه بيشتر تفاوت هاى ياد شده در كتاب هاى روان شناسى ، و حتى تفاوت هاى به ظاهر جاافتاده و تثبيت شده ، اساس علمى ندارند از جمله ، M.Oliverو J.Hyde ، بر اساس پژوهش هاى فراوان در فراتحليل از تفاوت هاى كلّى جنسى، مهم ترين تفاوت بين زن و مرد را در «نگرش» و «رفتار» مى دانند. ۲

غريزه جنسى

يكى از ابعاد وجودى مهم در زن و مرد ، جنبه جنسى و شهوانى است كه به صورت غريزه اى بسيار قوى ، در آنها قرار داده شده است. اين غريزه بايد ارضا گردد و اگر

1.زمينه روان شناسى ، ص ۱۳۶۶.

2.Social Psychology and Human Sexuality. Edited By Royf Baumeiser (۲۰۰۱) Reading ۱ P: ۱ - ۲۹. PSYCHOLOGY PRES. Taylor francis group


تربيت جنسي از منظر قرآن و حديث

فهرست مشخصات جستجو

  نام منبع : تربيت جنسي از منظر قرآن و حديث
  پدید آورنده :
  موضوع : كتاب خانه ، اخلاق و آداب ، پژوهشکده اخلاق و علوم انساني
  تعداد جلد : 1
  ناشر : دارالحدیث
  محل نشر : قم
  تاریخ انتشار : 1387
  نوبت چاپ : اول
تعداد بازدید : 63317
صفحه از 456