548 - حق‌گویی (3)  44
548 - حق‌گویی (3)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... َالقَولِ بِالحَقِّ وَ إن عَزّ‌. صحبت در تبیین این فراز نورانی بود که از خداوند سبحان می‌خواهیم: پروردگارا! به ما توفیق ...

547 - حق‌گویی (2)  33
547 - حق‌گویی (2)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... َالقَولِ بِالحَقِّ وَ إن عَزّ‌. سخن در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق بود که در آن توفیق حق‌گویی ...

546 - حق‌گویی (1)  54
546 - حق‌گویی (1)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... َالقَولِ بِالحَقِّ و إن عَزّ‌. در این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق از خداوند سبحان درخواست توفیق حق‌گویی شده است، ...

545 - ترک احسان نابجا (7)  62
545 - ترک احسان نابجا (7)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... [ترک] الإفضالِ على‌ غَيرِ المُستَحِق‌. در جلسات قبل گذشت که درباره ترک نیکی به کسی که سزاوار نیست که در این ...

544 - ترک احسان نابجا (6)  54
544 - ترک احسان نابجا (6)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... [ترک] الإفضالِ على‌ غَيرِ المُستَحِق‌. بحث در تبیین این فراز نورانی بود که طبق آن ترک احسان به کسی که شایستگی ...

543 - ترک احسان نابجا (5)  43
543 - ترک احسان نابجا (5)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... [ترک] الإفضالِ على‌ غَيرِ المُستَحِق‌. صحبت در جمع‌بندی روایات مربوط به احسان کردن به کسانی بود که اهل نیکی نیستند، زیرا ...

542 - ترک احسان نابجا (4)  38
542 - ترک احسان نابجا (4)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... [ترک] الإفضالِ على‌ غَيرِ المُستَحِق‌. صحبت در تبیین این فراز نورانی به اینجا رسید که آیا نیکی کردن به کسی که ...

541 - ترک احسان نابجا ‌ (3)  52
541 - ترک احسان نابجا ‌ (3)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... [ترک] الإفضالِ على‌ غَيرِ المُستَحِق‌. در تبیین این فراز نورانی که ترک احسان به کسی که سزاوار نیست را از زینت‌های ...

540- ترک احسان نابجا ‌ (۲)  47
540- ترک احسان نابجا ‌ (۲)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... [ترک] الإفضالِ على‌ غَيرِ المُستَحِق‌. صحبت در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم بود که بر اساس آن، احسان کردن ...

صفحه از 114
تعداد موارد : 1131