ترک امر به معرو ف و نهی از منکر  304
ترک امر به معرو ف و نهی از منکر

آن که امر به معروف و نهی از منکر را ترک می کند، همچون کسی است که کتاب خدا را پشت سر انداخته است.

نشانه های مومن  645
نشانه های مومن

نشانه های مؤمن پنج چیز است: پرهیزگاری در خلوت، صدقه در حالت نیازمندی، شکیبایی هنگام مصیبت، بردباری هنگام خشم و راستگویی هنگام ترس.

ملاک برتری انسانها  409
ملاک برتری انسانها

هیچ شرافت و افتخاری برای قریشی یا عرب نیست مگر به سبب تواضع، و هیچ کرامت و ارزشی نیست مگر به تقوا، و هیچ عملی ارزشی ندارد مگر به سبب نیّت.

سروران مردم در دنیا و آخرت  215
سروران مردم در دنیا و آخرت

سروران مردم در دنیا سخاوتمندانند، و سروران مردم در آخرت، پرهیزگاران.

حق مال  121
حق مال

و اما حق مال (بر تو) آن است که آن را جز از راه حلال به دست نیاوری و جز در راه حلال مصرف نکنی.

مشتاقان بهشت و بیمناکان از جهنم  170
مشتاقان بهشت و بیمناکان از جهنم

هر که مشتاق بهشت باشد، به انجام خوبیها می شتابد و از شهوتها دوری می کند.

آثار صدقه پنهانی  152
آثار صدقه پنهانی

همانا صدقه پنهانی، آتش خشم پروردگار را فرو می نشاند. حکمت های سجادی (ترجمه و توضیح چهل حدیث از امام سجاد علیه السّلام)،

دو قطره ارزشمند در نزد خداوند  216
دو قطره ارزشمند در نزد خداوند

هیچ قطره ای نزد خدای متعال، محبوبتر از دو قطره نیست: یکی قطره خونی که در راه خدا ریخته می شود، دیگری قطره اشکی که در تاریکی شب فقط به خاطر خدا ریخته می شود.

صفحه از 2
تعداد موارد : 14