نادانی  565  21 شهریور 1395
ناسزاگویی  2851  1393
نیکی (حسنه)  3079  1393
نگاهبانی  1826  1393
نیاز  2174  1393
نیکوکاری  1284  1393
نومیدی  1683  1393
نماز شب  2692  1393
نماز جماعت  2047  1393
نماز  10767  1393
نوميدى  1750  1393
ناسزاگويى  1689  1393
نیکی (برّ)  14294  1391