نادانی  1232  21 شهریور 1395
ناسزاگویی  3359  1393
نیکی (حسنه)  3514  1393
نگاهبانی  2178  1393
نیاز  2664  1393
نیکوکاری  1535  1393
نومیدی  2058  1393
نماز شب  3126  1393
نماز جماعت  2702  1393
نماز  15126  1393
نوميدى  2100  1393
ناسزاگويى  2003  1393
نیکی (برّ)  16734  1391