نادانی  764  21 شهریور 1395
ناسزاگویی  3031  1393
نیکی (حسنه)  3234  1393
نگاهبانی  1954  1393
نیاز  2358  1393
نیکوکاری  1367  1393
نومیدی  1819  1393
نماز شب  2859  1393
نماز جماعت  2242  1393
نماز  12268  1393
نوميدى  1884  1393
ناسزاگويى  1789  1393
نیکی (برّ)  15308  1391