نادانی  506  21 شهریور 1395
ناسزاگویی  2800  1393
نیکی (حسنه)  3027  1393
نگاهبانی  1785  1393
نیاز  2117  1393
نیکوکاری  1261  1393
نومیدی  1639  1393
نماز شب  2640  1393
نماز جماعت  2005  1393
نماز  10161  1393
نوميدى  1714  1393
ناسزاگويى  1645  1393
نیکی (برّ)  13892  1391