نادانی  643  21 شهریور 1395
ناسزاگویی  2897  1393
نیکی (حسنه)  3128  1393
نگاهبانی  1863  1393
نیاز  2240  1393
نیکوکاری  1311  1393
نومیدی  1728  1393
نماز شب  2744  1393
نماز جماعت  2107  1393
نماز  11361  1393
نوميدى  1801  1393
ناسزاگويى  1724  1393
نیکی (برّ)  14568  1391