نادانی  957  21 شهریور 1395
ناسزاگویی  3168  1393
نیکی (حسنه)  3337  1393
نگاهبانی  2060  1393
نیاز  2479  1393
نیکوکاری  1454  1393
نومیدی  1927  1393
نماز شب  2970  1393
نماز جماعت  2532  1393
نماز  14037  1393
نوميدى  1982  1393
ناسزاگويى  1879  1393
نیکی (برّ)  16203  1391