نادانی  629  21 شهریور 1395
ناسزاگویی  2886  1393
نیکی (حسنه)  3121  1393
نگاهبانی  1854  1393
نیاز  2227  1393
نیکوکاری  1309  1393
نومیدی  1722  1393
نماز شب  2733  1393
نماز جماعت  2096  1393
نماز  11285  1393
نوميدى  1792  1393
ناسزاگويى  1717  1393
نیکی (برّ)  14506  1391