نادانی  510  21 شهریور 1395
ناسزاگویی  2802  1393
نیکی (حسنه)  3030  1393
نگاهبانی  1785  1393
نیاز  2117  1393
نیکوکاری  1264  1393
نومیدی  1640  1393
نماز شب  2645  1393
نماز جماعت  2006  1393
نماز  10187  1393
نوميدى  1719  1393
ناسزاگويى  1647  1393
نیکی (برّ)  13916  1391