نادانی  1041  21 شهریور 1395
ناسزاگویی  3204  1393
نیکی (حسنه)  3373  1393
نگاهبانی  2086  1393
نیاز  2518  1393
نیکوکاری  1471  1393
نومیدی  1957  1393
نماز شب  3004  1393
نماز جماعت  2554  1393
نماز  14295  1393
نوميدى  2015  1393
ناسزاگويى  1905  1393
نیکی (برّ)  16371  1391