نادانی  1238  21 شهریور 1395
ناسزاگویی  3360  1393
نیکی (حسنه)  3514  1393
نگاهبانی  2178  1393
نیاز  2667  1393
نیکوکاری  1537  1393
نومیدی  2058  1393
نماز شب  3127  1393
نماز جماعت  2704  1393
نماز  15139  1393
نوميدى  2100  1393
ناسزاگويى  2005  1393
نیکی (برّ)  16744  1391