نادانی  827  21 شهریور 1395
ناسزاگویی  3085  1393
نیکی (حسنه)  3276  1393
نگاهبانی  2003  1393
نیاز  2398  1393
نیکوکاری  1413  1393
نومیدی  1861  1393
نماز شب  2898  1393
نماز جماعت  2464  1393
نماز  13482  1393
نوميدى  1925  1393
ناسزاگويى  1823  1393
نیکی (برّ)  15885  1391