فيزيك  1191  14 تیر 1395
فصاحت و بلاغت امام  1081  14 تیر 1395
فضیلت آموختن  884  12 تیر 1395
فرومایگان  2373  1393
فرجام  2131  1393
فرومايگى  1662  1393