تاريخ  670  14 تیر 1395
تندرستی  2022  1393
تسلیم  2325  1393
تسبیح  1826  1393
تزکیه  1920  1393
تیراندازی  2661  1393
ترس (خوف)  7724  1393
تحقیر  1859  1393
تحریف  1308  1393
تهمت  1594  1393
ترسویی  1698  1393
تجسس  4234  1393
توبه  6368  1393
تاریخ  20201  1391
تبليغ  54414  1391