تاريخ  338  14 تیر 1395
تندرستی  1778  1393
تسلیم  2048  1393
تسبیح  1495  1393
تزکیه  1592  1393
تیراندازی  2306  1393
ترس (خوف)  6539  1393
تحقیر  1542  1393
تحریف  1053  1393
تهمت  1337  1393
ترسویی  1459  1393
تجسس  3503  1393
توبه  5187  1393
تاریخ  17859  1391
تبليغ  47959  1391