تاريخ  573  14 تیر 1395
تندرستی  1945  1393
تسلیم  2235  1393
تسبیح  1728  1393
تزکیه  1837  1393
تیراندازی  2547  1393
ترس (خوف)  7448  1393
تحقیر  1765  1393
تحریف  1232  1393
تهمت  1518  1393
ترسویی  1627  1393
تجسس  4124  1393
توبه  6051  1393
تاریخ  19714  1391
تبليغ  53098  1391