تاريخ  431  14 تیر 1395
تندرستی  1836  1393
تسلیم  2123  1393
تسبیح  1572  1393
تزکیه  1708  1393
تیراندازی  2398  1393
ترس (خوف)  6948  1393
تحقیر  1618  1393
تحریف  1118  1393
تهمت  1406  1393
ترسویی  1529  1393
تجسس  3706  1393
توبه  5593  1393
تاریخ  18563  1391
تبليغ  49897  1391